ผลการวิจัยบริษัทประชารัฐฯ สร้างรายได้ เพิ่มความสุขให้ประชาชน

นายอภิชาติ. โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมตามโครงการศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความสำเร็จในการดำเนินงานวิสาหกิจเพื่อสังคมที่มีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของประเทศประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง 5001 ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน เพื่อรายงานผลการวิจัยความสำเร็จและปัจจัย ในการดำเนินงาน ผลกระทบต่อความสำเร็จงานวิสาหกิจเพื่อสังคมด้านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของประเทศและแนวทางการสร้างรายได้ให้ชุมชน ประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืน โดยมีผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์ /นักวิชาการกรม,จังหวัด เข้าร่วมการประชุมจำนวน 50 คน มีสถาบันการพัฒนาชุมชน อำนวยการประชุมในครั้งนี้

สถานีข่าว พช. CNS รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)