นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนและผู้แทนกองแผนงาน พร้อมคณะของสำนักงบประมาณ ตรวจติดตามการดำเนินงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ณ กลุ่มผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมเครื่องเงิน วัดศรีสุพรรณ ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

วันที่ 8 กันยายน 2561

นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนและผู้แทนกองแผนงาน พร้อมคณะของสำนักงบประมาณ ประกอบด้วย
1.หม่อมราชวงศ์รณจักร์ จักรพันธุ์ ผอ. กองจัดทำงบประมาณด้านความมั่นคง 1
2.นายวิศนุเวศ เศวตนันท์ นักวิเคราะห์งบประมาณเชี่ยวชาญ
3.นางทิวดี เข็มราช นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการ
4.น.ส.วิริยา ตันติวงศ์ นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการ
ตรวจติดตามการดำเนินงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ณ กลุ่มผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมเครื่องเงิน วัดศรีสุพรรณ ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

สถานีข่าว พช. CNS รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)