นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (พชช.) ครั้งที่ 1/2561

วันนี้ 23 ส.ค. 2561 เวลา 13.30 น.

นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (พชช.) ครั้งที่ 1/2561
พร้อมด้วย นายทวีป บุตรโพธิ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายชัยยา ขำสะอาด ผอ.ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน และคณะอนุกรรมการฯ เข้าร่วมการประชุม
วาระการประชุม ดังนี้
> กรมการพัฒนาชุมชน ได้รับการรับรองการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ ตามมาตรฐาน ISO 27001 : 2013 ปีงบประมาณ 2561
> แนวทางการปรับปรุงการบริหารจัดการข้อมูล จปฐ. ให้มีประสิทธิภาพ
> การนำข้อมูล จปฐ. ผนวกข้อมูล กชช. 2ค จัดทำเป็นระบบรายงาน
> การขยายผลข้อมูล จปฐ. และข้อมูล กชช. 2ค ไปต่อยอดในระบบ GIS
> ผลการจัดเก็บข้อความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2561
> การจัดทำแผนปฏิบัติการและรายงานผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ปี 2561
ณ ห้องประชุมราชสิงห์ กระทรวงมหาดไทย

สถานีข่าว พช. CNS รายงาน

คลิกดาวน์โหลดเอกสารในการประชุมที่นี่

(Visited 1 times, 1 visits today)