นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ 9/2562

วันที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น.

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ 9/2562 โดยมีนายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายปรีชา กิตติสัตยกุล ผู้ตรวจราชการกรม ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม
ณ ห้องประชุม 5002 ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

โอกาสนี้ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้กล่าวขอบคุณในรอบปีที่ผ่านที่คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อนงานกองทุนฯ บรรลุตามวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือสตรีในหมู่บ้านชุมชน ได้มีอาชีพมีรายได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม และขอให้บริหารกองทุนฯ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลเข้าถึงง่าย และเป็นกองทุนคุณธรรม ต่อไป

โดยมีวาระพิจารณาในเรื่องสำคัญได้แก่ การพักหนี้ให้กับสมาชิกลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในพื้นที่ประสบอุกภัย และพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินประเภทเงินทุนหมุนเวียน และประเภทเงินอุดหนุนของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (ฉบับที่ 3)

สถานีข่าว พช.CNS รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)