นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยผู้บริหารและข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะ และกล่าวคำถวายพระพรชัยมงคลหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยผู้บริหารและข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะ และกล่าวคำถวายพระพรชัยมงคลหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
ก่อนประธานในพิธีฯ และข้าราชการในสังกัดจะได้ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ บริเวณโถงหน้าห้องสมุด ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ

ทั้งนี้เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้เสนอ “โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” ด้วยการน้อมนำการดำเนินงานตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของพี่น้องประชาชนในชุมชนหมู่บ้านทั่วประเทศ
เพื่อสร้างความอยู่ดีกินดี และเป็นรากฐานสำคัญการของการสร้างความสุขอย่างยั่งยืนให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม
ด้วยวิธีใช้พลังการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีการพัฒนา ยกระดับหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยดำเนินการ
ในพื้นที่ 878 อำเภอๆ ละ 1 หมู่บ้าน มีผู้นำ อาสาสมัคร องค์กร เครือข่าย ในชุมชน และคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งระดับอำเภอ และระดับจังหวัด เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อน

(Visited 1 times, 1 visits today)