นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานพิธีเปิด และบรรยายพิเศษ ในการสัมมนาวิชาการ “การพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 8 เส้นทาง “

วันนี้ 8 ตุลาคม 2561

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานพิธีเปิด และบรรยายพิเศษ ในการสัมมนาวิชาการ “การพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 8 เส้นทาง ”
โดยมีนายสมปอง อาจณรงค์ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน กล่าวรายงาน ณ ห้องแซฟไฟร์ 201 อาคาร อิมแพ็ค ฟอรั่มศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี
ทั้งนี้ การดำเนินกิจกรรมการสัมมนาวิชาการ “การพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 8 เส้นทาง ” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเพิ่มเติมความรู้ให้แก่บุคลากรในหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว โดยมีกลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมกิจกรรมการสัมมนาวิชาการ จำนวน 260 ราย แบ่งรายละเอียด ได้แก่ผู้นำชุมชนหมู่บ้านเป้าหมายตามโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 8 เส้นทาง หมู่บ้านละ 2 ราย รวม 250 ราย เจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชนส่วนกลาง จำนวน 10 ราย โดยตลอดระยะเวลา 2 วัน ในกิจกรรมสัมมนาเชิงวิชาการ มีขั้นตอนโดยย่อ ประกอบด้วย การบรรยายให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายหน่วยงานที่มีประสบการณ์ ในเรื่องการท่องเที่ยวชุมชน กิจกรรมถอดบทเรียนงาน OTOP Village เพื่อให้เห็นเป้าหมายและวางแผนการพัฒนาร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวเพิ่มเติมว่า รัฐบาลได้กำหนดนโยบายเพื่อขับเคลื่อนงานตามโครงการไทยนิยม ยั้งยืน ได้มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชน ดำเนินการโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเชื่อมโยงสินค้า OTOP ที่สะท้อน อัตลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตในท้องถิ่นนั้นๆ เข้ากับการท่องเที่ยวและบริการ โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมในชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน และจากการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง พบว่าโครงการนี้ เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้ชุมชนให้เกิดการรวมพลังในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เกิดการพัฒนาทรัพยากรของชุมชนให้มีคุณค่า และยังสามารถจูงใจให้นักท่องเที่ยวและบุคคลภายนอกได้เข้าไปศึกษาเรียนรู้และท่องเที่ยวในชุมชน นับเป็นการสร้างรายได้สร้างรายได้กับคนในชุมชน ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึง ส่งผลถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

ในการนี้ เพื่อเป็นการต่อยอดโครงการพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) กับนโยบายของคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติที่ได้ประกาศเขตพัฒนาการท่องเที่ยว (คลัสเตอร์) ของไทย ปี ‭‭2557 – 2560‬‬ ประกอบด้วย 8 เขต คือ 1) เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา 2) เขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก 3) เขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออก 4) เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน 5) เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ 6) เขตพัฒนาการท่องเที่ยวลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนกลาง 7) เขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง 8) เขตพัฒนาการท่องเที่ยวมรดกโลกด้านวัฒนธรรม
กรมการพัฒนาชุมชน จึงได้บูรณาการโครงการนี้เข้ากับเส้นทางการท่องเที่ยว 8 เขตดังกล่าว โดยได้คัดเลือกหมู่บ้าน OTOP บนเส้นทางท่องเที่ยวทั้ง 8 เส้นทางนี้ประกอบด้วย 31 จังหวัด 99 อำเภอ 125 หมู่บ้าน โดยพัฒนาสินค้า OTOP หรือผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น ยกระดับให้เป็นสินค้าที่ระลึกเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ให้นักท่องเที่ยวได้รับประสบการณ์ที่อบอุ่น ประทับใจและใช้สินค้า OTOP เป็นสื่อกลางให้เกิดการเข้าใจชุมชน ในขณะเดียวกันก็เป็นการสร้างรายได้ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความพร้อมในการให้บริการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ เสริมสร้าง องค์ความรู้อย่างรอบด้าน อันเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน
ดังนั้น จึงขอให้ทุกท่าน ที่มาร่วมการสัมมนาวิชาการ ในครั้งนี้ ได้ร่วมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และดึงเฝองค์ความรู้ที่ได้จากการสัมมนา ไปเป็นแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 8 เส้นทาง ต่อไป

สถานีข่าว พช.CNS รายงาน
ข่าวที่ CNS04/07

(Visited 1 times, 1 visits today)