นายทวีป บุตรโพธิ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานพัฒนาการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 1

วันนี้ 26 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น.

นายทวีป บุตรโพธิ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานพัฒนาการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 1 โดยมีคณะทำงานพัฒนาการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน จำนวน 35 คน  เข้าร่วมประชุม ณ ห้อง War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนภารกิจพัฒนาการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชนให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยในการประชุมมีการอภิปรายและการบรรยายของวิทยากรจากหน่วยงานภาคี ได้แก่ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และสำนักบริหารนโยบายนายกรัฐมนตรี

(Visited 1 times, 1 visits today)