นายกฯปิ๊ง ผลิตภัณฑ์ส้มซ่า ของดี ประชารัฐพิษณุโลก แปรรูป แจก ครม.รับรองแก้เครียดหลับสบาย

วันที่ 25 ธันวาคม 2560 นายอภิชาตโตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  พร้อมด้วย นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีฯลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกร่วมกับคณะนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา และคณะ ณ หมู่บ้านวังส้มซ่า เป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ใน ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เยี่ยมชมกิจกรรมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์ทรัพยากรชีวภาพ จัดตั้งขึ้นภายใต้การสนับสนุนทั้งด้านองค์ความรู้ แนวทางการดำเนินงานและงบประมาณสนับสนุน จากสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ตั้งแต่ปีก่อตั้งทำให้การดำเนินงานและการกำหนดยุทธศาสตร์ของชุมชนเป็นไปในทิศการของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนจากทรัพยากรชีวภาพในท้องถิ่น ที่มีอัตลักษณ์ (identity) มีความโดดเด่น (unique selling point) มีประสิทธิภาพ (efficacy) มีคุณภาพ (quality) และมีความปลอดภัย (safety) ต่อผู้บริโภค ซึ่งจะพร้อมนำไปสู่การรองรับมาตรฐานอาเซียน ทำให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนวิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์ทรัพยากรชีวภาพเพื่อเศรษฐกิจชุมชน บ้านวังส้มซ่ามีความเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้ เศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างเต็มที่ เพื่อปรับโครงสร้างการผลิตของประเทศด้วยการเชื่อมโยงธุรกิจภาคบริการ ภาคการผลิต และภาคเกษตรเข้าต้วยกัน โดยใช้หลักเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์บนพื้นฐาน “ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย” ที่เชื่อมโยงกับ “ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และ “เทคโนโลยีสมัยใหม่” ซึ่งมีนัยสำคัญคือ สร้างระบบเศรษฐกิจที่ผสมผสานสินทรัพย์ทางศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย เข้ากับองค์ความรู้ที่ครอบคลุมทั้งเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อผลิตสินค้าที่มีคุณลักษณะโดดเด่นเฉพาะตัวขึ้น เป็นการสร้างมูลค่าและคุณค่าทางเศรษฐกิจ เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น มีผลิตภัณฑ์ OTOP ได้แก่
ผลิตภัณฑ์ชุดธัญพืช
ได้รับตราส่งเสริม Bio Economy
-โลชั่นบำรุงผิวธัญพืช
-สบู่เหลวธัญพืช
-ครีมขัดธัญพืช
ผลิตภัณฑ์ชุดส้มซ่า
อยู่ระหว่างขอรับตราส่งเสริม
Bio Economy
-โลชั่นส้มซ่า
-แชมพูส้มซ่า
-ครีมนวดผมส้มซ่า
-สบู่เหลวส้มซ่า
-ลิปปาล์มส้มซ่า
-ลิปกลอสส้มซ่า เป็นต้น
ผลิตภัณฑ์ชุดกล้วย
อยู่ระหว่างขอรับตราส่งเสริม
Bio Economy
-ครีมนวดมือ
-ครีมนวดเท้า
-ทรีตเม้นต์หมักผม
-ครีมขัดหน้า
-ครีมขัดตัว นอกจากนี้ได้มีกลุ่มต่างๆเช่นกลุ่มเลี้ยงไก่ชน
กลุ่มเลี้ยงสุนัขบางแก้ว และกลุ่มเลี้ยงปลากัด ได้นำสินค้ามาจัดแสดงด้วย ซึ่งนายกรัฐมนตรีฯ ได้ให้ความสนใจและให้คำแนะนำพัฒนาต่อยอดเพื่อนำรายได้สู่ชุมชนต่อไป

สถานีข่าว พช.CNS รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)