คสป. สงขลา โชว์โมเดล “เดินหน้าสงขลา เดินหน้าประเทศไทย” ขับเคลื่อนประชารัฐฯ

คสป. สงขลา โชว์โมเดล “เดินหน้าสงขลา เดินหน้าประเทศไทย” ขับเคลื่อนประชารัฐฯ

อาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 8.00 น.

นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนพร้อมด้วยคณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
นำโดย นายฐาปน สิริวัฒนภักดี ในฐานะหัวหน้าทีมภาคเอกชน และนางสาวต้องใจ ธนะชานันท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด และคณะทำงานฯร่วมประชุม กับคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อน นโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.) จ.สงขลา
โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา (นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม) คณะกรรมการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดสงขลา ผู้แทนกลุ่มเป้าหมาย เพื่อรับฟังผลการดำเนินงาน และให้ข้อเสนอแนะแก่คณะ คสป. จังหวัด  โดยมีนายณรงค์ บุ่ยศิริรักษ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นางปราณี รัตนประยูร ผู้ตรวจราชการกรม และคณะผู้บริหาร พช. ส่วนกลาง/ภูมิภาค ร่วมประชุม
ณ โรงแรมเซนทารา จ.สงขลา

(Visited 1 times, 1 visits today)