คณะทำงานประชารัฐฯ ชุดใหญ่ลงใต้ ติดตามการขับเคลื่อน SE กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน อธิบดี พชฺ. ย้ำ บ.ประชารัฐฯ คือพระเอก ต้องเดินหน้าเต็มที่ รัฐพร้อมสนับสนุน

คณะทำงานประชารัฐฯ ชุดใหญ่ลงใต้ ติดตามการขับเคลื่อน SE กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน อธิบดี พชฺ. ย้ำ บ.ประชารัฐฯ คือพระเอก ต้องเดินหน้าเต็มที่ รัฐพร้อมสนับสนุน
………………………………….
วันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 (ภาคเช้า)

นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

พร้อมด้วยคณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
นำโดย นายฐาปน สิริวัฒนภักดี ในฐานะหัวหน้าทีมภาคเอกชน และนางสาวต้องใจ ธนะชานันท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด และคณะทำงานฯ ล่องใต้ลงพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช เพื่อประชุมหารือและรับฟังการนำเสนอแผนการดำเนินงานจากตัวแทน บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา สตูล ปัตตานี นราธิวาส และยะลา

โดยมีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดผู้บริหาร พช.และ เจ้าหน้าที่ พช.ในพื้นที่ ร่วมรับฟังการนำเสนอ ณ ห้องดอกบัว โรงแรมทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช
ซึ่งนายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และ นายฐาปน สิริวัฒนภักดี หัวหน้าทีมภาคเอกชน ได้เสนอแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้ก้าวหน้า และสำเร็จ เพื่อให้เห็นผลที่เกิดในชุมชนต่างๆ ได้แก่ เกษตร แปรรูปและท่องเที่ยวโดยชุมชนในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน พร้อมทั้งประชุมร่วมเพื่อสรุปผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ จ.นครศรีธรรมราช
นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ กล่าวว่า ขณะนี้บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด ได้ดำเนินงานมาแล้ว 1 ปี สิ่งที่ต้องการให้เกิดมากที่สุด คือ การดำเนินงานอย่างเข้มแข็ง โดยบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) เป็นสิ่งใหม่ที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน และเป็นรูปแบบการทำงานที่ถูกออกแบบมาให้ภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม ภาควิชาการ และประชาชน ทำงานร่วมกัน จึงไม่มีสูตรสำเร็จในการทำงาน แต่มีเป้าหมายหลัก คือ การสร้างรายได้ให้ชุมชน และประชาชนมีความสุข ใน 76 จังหวัดทั่วประเทศ โดยบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม ในแต่ละจังหวัด ที่เป็นนิติบุคคลสามารถทำงานได้เลย ไม่จำเป็นต้องรอการขับเคลื่อนจากทางราชการ โดยแนะให้ยึดวิธีการทำงานเช่นเดียวกับ “โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ” หรือ “ดอยตุงโมเดล” เป็นแบบอย่าง

(Visited 1 times, 1 visits today)