การประชุมคณะทำงานโครงการความร่วมมือจัดทำระบบสำรวจจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล (Digital Survey) ระหว่างกรมการพัฒนาชุมชน กับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

การประชุมคณะทำงานโครงการความร่วมมือจัดทำระบบสำรวจจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล (Digital Survey) ระหว่างกรมการพัฒนาชุมชน กับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 10.30 น. ณ ห้อง War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

เพื่อกำหนดแผนการดำเนินงานและขับเคลื่อนโครงการจัดทำระบบสำรวจจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล (Digital Survey)

(Visited 1 times, 1 visits today)