email
email
conference
ebook
Tvพช.
Tvพช.
สมัครสมาชิกที่นี่...
 

                       ภารกิจความรับผิดชอบของกรม

        

อำนาจหน้าที่ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวง มหาดไทยพ.ศ. 2552
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยพ.ศ. 2552 ให้กรมการพัฒนาชุมชน
มีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และการมี ส่วนร่วมของประชาชน ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนฐานรากให้มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพโดยสนับ สนุนให้มีการจัดทำและใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศ
ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดทำยุทธศาสตร์ชุมชน ตลอดจนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาชุมชน
เพื่อให้เป็นชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน โดยมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
     (1) กำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ และแนวทางในการพัฒนาชุมชนระดับชาติ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ เอกชน
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้านการพัฒนาชุมชน ได้ใช้เป็นกรอบแนวทาง ในการดำเนินงานเพื่อเสริมสร้างความสามารถและความ
เข้มแข็งของชุมชน
     (2) จัดทำและพัฒนาระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำหรับประเมินความก้าวหน้า
และมาตรฐานการพัฒนาของชุมชน
     (3)พัฒนาระบบและกลไกในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การจัดการความรู้ การอาชีพ
การออม และการบริหารจัดการเงินทุนของชุมชน เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของประชาชน ชุมชน ผู้นำชุมชน องค์การชุม
ชน และเครือข่ายองค์การชุมชน
     (4) สนับสนุนและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศชุมชน ส่งเสริมการใช้ประโยชน์และการ ให้บริการ
ข้อมูลสารสนเทศชุมชน เพื่อใช้ในการวางแผนบริหารการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
     (5) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา และสร้างองค์ความรู้เพื่อใช้ในงานพัฒนาชุมชน และการ จัดทำยุทธศาสตร์ชุมชน
     (6) ฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชน องค์การชุมชน และเครือข่ายองค์การชุมชนให้มีความรู้
ทักษะ ทัศนคติ และสมรรถนะในการทำงาน รวมทั้งให้ความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาชุมชน
แก่หน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ
     (7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรม หรือตามที่กระทรวง หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

วิสัยทัศน์

กรมการพัฒนาชุมชนเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

พันธกิจ
1. สร้างพลังชุมชน 2. สร้างระบบจัดการความรู้ 3. สร้างระบบการบริหารจัดการชุมชน

เป้าหมาย
1. ชุมชนเข้มเข็ง
2. ประชาชนพึ่งตนเองได้
3. ครอบครัวมีคุณภาพชีวิตดี มีความสุข

ประเด็นยุทธศาสตร์

1.การพัฒนาทุนชุมชน
2.การพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนให้เข้มแข็ง
3.การเพิ่มขีดความสามารถผู้นำชุมชน
4.การขับเคลื่อนแผนชุมชน
5.ส่งเสริมการจัดการความรู้ของชุมชน
6.การเสริมสร้างขีดสมรรถนะองค์ร

 
 

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กทม.10210 โทรศัพท์ 0 - 2141 -6047
พัฒนาเว็บไซต์โดย ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน
Copyright©2010 www.cdd.go.th all right resered